مجید روهنده
در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


همتاهای ایرانی برای واژگان ناایرانی

مدیر وبلاگ : مجید روهنده
نویسندگان

واژه تمام (تم=کل+ام=پسوند) به معنای همه-کُل-سراسر ساخته شده از  ریشه هندواروپایی teum* به معنای to swell to grow fat, رشدیافتن بزرگ‌شدن که در اورال کهن به شکل temɜ* به معنای پُر full در آلتایی کهن به شکل ta’mu* به معنای گردآوری gather و در تورکی کهن به شکل tüm-* به معنای compeletly کاملن تمامی به کار میرفته همانطور که امروزه آنرا در گیلکی تومان (توم+آن-آم) میخوانند. توم ریشه واژه تمام در لغتنامه پهلوی به شکل tûm* به معنای complete تمام ثبت شده است. بدینسان روشن میشود که عرب از ریشه فرضی تم+م واژگان جعلی اتمام و متم و متمم و اتم را به دست آورده است.


پیرسها:

*Indo-European and its closest relatives by Joseph Harold Greenberg

** An Old Pahlavi-Pazand Glossary By Hoshangji Jamaspji Asa, Martin Haug


نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه تمام،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 22 اسفند 1396

واژه وداع (وه-ود=به-بهترین) به معنای سفر به خیر و خدانگهدار farewell که در عربی به شکل wadā* ثبت شده از واژه ایرانی vehwdh به معنای به-بهترین (آرزوها برای شما) ساخته شده است.


*پیرس: FRAHANG I PAHLAVIK- Henrik Samuel Nyberg edited by Bo Utas

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه وداع، معنای وداع،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 19 اسفند 1396

واژه miras* شکل کهن واژه امروزین مراد به معنای خواسته کام آرزو wish است که در گیلکی məriz در کوردی miraz در تالشی myrod در یغنوبی murod ثبت شده است. بدل شدن د به ز در واژگان زست-دست و زانستن-دانستن نیز دیده میشود.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه مراد،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 13 اسفند 1396

واژه کوردی راژمان (راژ=رج-ردیف+مان=پسوند مانند سازمان) به معنای سیستم منظومه است که در کوردی کورمانجی نیز به شکل ریزمان rêziman* در معنای system arrangement grammer به کار میرود. دانستنی است مان در گویش کوردی پسوند پُرکاربردی است که در واژگان خوردمان (تغذیه) و بُردمان (انتقال) نیز به کار میرود. بدل شدن ریزمان به راژمان مانند بدل شدن واژه کوردی تیریج tîrêz به تیراژ (پرتو خورشید sunlight شعاع نور)← تیراژه است که در لوری آنرا تیلیج-تیلیک میخوانند. رج یا راژ در سنسکریت به شکل راجrAji  राजि به معنای line row به کار میرود.


*پیرس: KURDISH–ENGLISH VOCABULARY

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه راژمان، معنای راژمان،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 11 آذر 1396

واژه کدچه (کد=خانه+چه=کوچک مانند تاقچه بیلچه) به معنای کریچ کرچه گریچ اتاقک حجره همتای لغت انگلیسی chamber است که در آن کد همانست که در واژگان کدبانو و کدخدا به کار رفته است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کدچه، معنای کدچه،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 11 آذر 1396

واژه دوام گویش دیگر տեւեմ tewem در ارمنستان و دوانو давно davno در روسیه و dūdum در لاتین و همخانواده با واژه پارسی duvaištam (یا dbōištǝm در اوستایی) به معنای «درازترین زمان» for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که معنای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. همچنین از این ریشه واژه اوستایی dūrāt (از دور-دورادور) و واژه امروزین دور به دست آمده که شکل کهن آن duraiy است. بدینسان روشن میشود واژگان عربی مداوم مداومت تداوم جعلی هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه دوام،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 3 آبان 1396

واژه عضو ozov به معنای رفاهمندی ثروتمندی (عاضی=ثروتمند) ستانده شده از لغت اوستایی isvan- به معنای well-off rich که از ریشهis-  به معنای ثروت riches به دست آمده است. واژه is- همریشه با لغت هندواروپایی aik به معنای دارابودن مالکیت to have و همخانواده با لغت انگلیسی own (مال خود) و لغت آلمانی eigen است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه عضو،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 27 مهر 1396

واژه دهلیز dahliz* گویش دیگر dahriz در پارسی میانه و دهلیچ dahlič* در ارمنستان به معنای دالان ایوان پچکم سرسرای ستوندار portico colonnade از افزودن پسوند ایچ (کوهیچ=کوهی-دهیز=دهقان) به واژه duvar-ti* یا duvarθi-* ساخته شده که در آن duvar به معنای در door و ti پسوند ویژگی است.

 

*پیرس: Scythian Elements in Old Iranian by Alexander Lubotsky

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه دهلیز،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 27 مهر 1396

واژه ایرانی alaka* که امروزه علاقه خوانده میشود به معنای وابستگی اسیرشدن گرفتارشدنbind  است همانطور که در زبانهای پامیری و ساریکولی به شکلaloqa  ثبت شده است. بدینسان روشن میشود واژگان عربی علقه علایق جعلی هستند.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه علاقه،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 21 مهر 1396

واژه ختر xatar که عرب آنرا خطر مینویسد ساخته شده از ریشه هندواروپایی (s)kəth- و یا(s)kēth-  به معنای صدمه لطمه harm injury که در انگلیسی میانه به شکل scathe ثبت شده و در آلبانی به شکل qeder (xat'arem) در نروژ skader در آلمان Schaden در سوئد skada در یونان ἀσκηθής askêthos (بی خطر safe سالم) به کار میرود. بدینسان روشن میشود که واژگان عربی خطیر مخاطره اخطار جعلی هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه خطر،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 18 مهر 1396

ستاکهای انگیختن-انگیزیدن (هن=هم+گیز=عوض) به معنای تحریک افژول ترغیب ساخته شده‌اند از ریشه هندواروپایی ŭeik- به معنای تغییر دادن مایل ساختن خماندن exchange bend که در زبانهای ایرانی به شکل ویگ vaēg (همخانواده با واژه وکیل=جانشین-نایب) و ویج و سپس گیج )در بلوچی گیجک( و گیز درآمده همانطور که ویشتاسب به گشتاسب بدل میشود. از ستاک کهن ویختن vēxtan یا همان گیختن امروزین واژگان گیخت (شکل گذشته) و گیز (شکل اکنون) به دست میایند که همتای واژه change هستند. از ریشه ویج واژه گیجین به دست آمده که همان محور یا پاشنه در باشد که در بر روی آن میچرخد. بدینسان واژه سوگیج (سو=سمت+گیج=تغییر-عوض) و یا سوگیچ و یا سوویج را میتوان همتای لغت switch دانست که معنای آن تغییر دهنده جهت و یا چرخاننده سمت و سو است.

 

دانستنی است واژه ایرانی وکیل به دو معنای الف- گواه و ب-جانشین از دو ریشه جداگانه ساخته شده است. وکیل در معنای گواه که در ارمنستان به شکل վկայել vkayel به معنای شاهد گواه witness به کار میرود ساخته شده از ریشه اوستایی vīkaya (وی=زیر+کای=درک) و سپس wikaya- که در پهلوی gugāy و امروزه گواه خوانده میشود. مثال: خدا وکیل است=خدا شاهد است-خدا گواه است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه گیج، ریشه واژه انگیزه، ریشه واژه گیجین، همتای واژه سوئیچ switch،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 17 مهر 1396

واژه سرباز (سرب=جنگ+پسوند آز=آورنده-برنده) به معنای جنگاور از ریشه ایرانی serb* به معنای جنگ war به دست آمده که در کوردی و عربی بدل به حرب و در کوردی کورمانجی بدل به şerr شده همانطور که در کوردی کورمانجی واژه warrior=şervan را در معنای سرباز-جنگاور به کار میبرند. بخش دوم واژه سرباز میتواند پسوند آز در ناواز (راننده ناو-کشتیران) و یا همان باز به معنای بازیکن و اجراگر باشد. بدینسان روشن میشود واژگان عربی حارب محراب محارب جعلی هستند. بدل شدن س به هـ در واژگان دس-ده ۱۰ و ماسی-ماهی و ویناس-گناه نیز دیده میشود.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه سرباز، ریشه واژه حرب،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 14 مهر 1396

واژه عربیزه عیب در اصل به معنای شرم است که از ریشه هندواروپایی -gʰʷí به معنای شرم shame به دست آمده است. بدل شدن گیب به ئیب و سپس عیب مانند بدل شدن گید-عید و بگذار-بذار است. لغت ئیپ را در مجارستان hiba در فنلاند häpeä در استونی häbi و در جمهوری چک hanba میخوانند که همگی در معنای شرم shame و یا خطا fault به کار میروند.

 

دانستنی است لغت شناسان واژگان woman (wife+man) و wife را از ریشه هندواروپایی -gʰʷí میدانند همانطور که در ایرانafert arvat  ئورت عورت را برای نامیدن زن دختر شرم به کار میبرند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه عیب،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 14 مهر 1396

لغت عربیزه عورت که در ایرانی کهن به شکل arvat ثبت شده به معنای زن همسر شرم عیب است که آنرا در آذربایجان شمالی arvad در ترکیه avret (افرت بازار=بازار زنانه) در کوردی ئافره‌ت afret در یزگولامی و پامیری awrat در پشتو arwata میخوانند. از واژه ایرانی afret به معنای زن واژه دشنامگون ئفریته←عفریته به معنای زنیکه به دست آمده که هیچ رپتی (ربطی) به لغت عربی عفریت به معنای ابلیس ندارد. 

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه عورت، ریشه واژه عفریته،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 14 مهر 1396

لغت عربیزه ضعیفه (از واژه ایرانی زیفه و یا زیپه) که در گفتگوی روزمره آنرا برای نامیدن زن خانم بانو به کار میبرند در معنای همسر wife نیز به کار میرود که آنرا در لیتوانی sieva در پشتو zaipa در یغنوبی zaif میخوانند. لغت ضعیفه در هندواروپایی به شکل ḱey-wā- ثبت شده که در آن ریشه ḱey- به معنای همخانه شدن دوستانه friendly, from the same home و همتای لغت سنسکریت शेव śéva به معنای عزیز محترم دوستانه dear, friendly, honored است. بدینسان روشن میشود که لغت عربی ضیف به معنای مهمان از همین ریشه به دست آمده و واژگان عربی اضیاف ضیوف ضیافة ضیافت اضائف جعلی هستند.

 

همچنین واژه زفاف از واژه ایرانی زفچه zavča که آنرا در پشتو ښځه/spouse (شدژه) در سغدی oča و در عربی زوجه میخوانند به دست آمده که عرب از آن واژه جعلی زوج (شوهر) را ساخته است. دانستنی است واژه ایرانی زوج که از واژه سنسکریت yuj युज् به معنای even ستانده شده هیچ رپتی (ربطی) به لغت عربی زوج (شوهر) ندارد.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه ضعیفه، ریشه واژه زیفه، ریشه واژه ضیف، ریشه واژه زفاف، ریشه واژه زوج زوجه،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 12 مهر 1396


( کل صفحات : 89 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic