تبلیغات
مجید روهنده
مجید روهنده
در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


همتاهای ایرانی برای واژگان ناایرانی

مدیر وبلاگ : مجید روهنده
نویسندگان

در زبان مردمان سکا-ختن واژه ravantah که امروزه روهنده roohandeh خوانده میشود به معنای شاه king بوده که شکل دیگری از واژه ثبت شده Mravantah به همین معنا است. آنطور که لغت شناسان لاتین میگویند ریشه ایرانی مر به معنای امر (از واژه اوستایی **mrau- گفتن برای دستوردادن) در نزد مردمان سکا-ختن بدون م خوانده میشده mr→r که از آن شکلهای ثبت شده زیر به دست آمده است:

 

*Saka Mravantah=Saka lords , Saka kings

*rrund=possessing power, lord, king

*rau-kya=commander, lord

*rautcū=commandant , ruler

 ***fra-mruHants

 

پیرسها:

*Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms by J. Harmatta

** Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

***The Avestan Vowels By Michiel Arnoud Cor de Vaan

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه روهنده، معنی روهنده، what does roohandeh mean،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 مرداد 1394

از ستاکهای یوختن-یوژیدن به معنای به هم پیوند دادن کنار یکدیگر گذاشتن پس از بدل شدن خ به ف واژه امروزین جفت (=یوخت) به دست آمده که یوخت همریشه با واژگان یوغ (چوبی بر گردن دو گاو هنگام شخم زدن) و «با هم اوخت شدن» (با هم صمیمی شدن) و نایوژ (جفت نشونده-ناجفت-نالف=خنثی) است. به همینسان واژه سنسکریت موخت मुक्त mukta به معنای free  آزاد رایگان امروزه بدل به مفت شده است. واژه موخت که در واژگان مختار (دارای اختیار) و مختاباد (دارای آزادی) به کار رفته نشان میدهد که واژگان عربی اختیار اختیارات تخیر خیار مخیر جعلی هستند.

 

بدینسان روشن میشود که قوخنس-ققنس شکل اولیه قفنس و درخش-درخشیدن شکل اولیه درفش-درفشیدن و الخنجیدن-الغنجیدن شکل اولیه الفنجیدن (گردآوردن) و شخودن-شغودن شکل اولیه شفودن (به غور تمام نگریستن) و هنیوختن شکل اولیه هنجفتنهنزپتن-هنجافتن←هنجامتن←انجامیدن (به پایان رساندن-کامل کردن) است. بدل شدن ف به م در واژگان بوف-بوم (جغد) سف-سم (ناخن چارپایان) و شفشیر-شمشیر نیز دیده میشود.


دانستنی است پرچم معنای دیگر درفش است که از در به معنای پوست و فش به معنای دام چارپا ساخته شده است. بنابراین درفش کاویانی که از یک تکه چرم گاو ساخته شده بود فرق دارد با درفش شهداد که از یک صفحه فلز صیقلی و جواهرات درخشان ساخته شده بود.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه مفت، ریشه واژه جفت، ریشه واژه درفش، ریشه واژه انجام، ریشه واژه اوخت، ریشه واژه مختار،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 26 مرداد 1396

واژه طرح شکل دیگر واژه ایرانی تهر به معنای مدل نمونه شما scheme الگو است که امروزه در گویشهای مرکز و غرب ایران به کار میرود، مثلن میگویند «این دو چیز تهر یکدیگرند» بدین معنا که درصدی باهم شباهت دارند. در ایران موقعی که میگویند طرح چیزی را رسم کنید بدان معناست که شکل یا نمای همانندی با آن چیز را بکشید که نشان میدهد واژه طرحتهر ایرانی با لغت طرح عربی به معنای افکندن همریشه نیست. ازینرو واژه طرحنامه همتای لغت لاتین پروپوزال proposal و واژگان طرحریز (ریز→راز=سازنده ، مهراز=معمار) و طرحساز و طرحگر همتاهای لغت عربی طراح هستند. دانستنی است لغت عربی طرح به معنای افکندن کاربردهای دیگری دارد مثلن لغت مطرح به معنای پیش افکنده یا پیش کشیده و طراح به معنای پیش افکننده یا پیش کشنده است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه طرح، همتای واژه طراح، همتای واژه پروپوزال proposal،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 12 مرداد 1396

لغت اوستایی کار به معنای مردمان سپاه people army است که در واژه کاروان kāravān* (حرکت گروهی از مردمان) و سرکار (رئیس مردمان) و کس‌وکار (کس و کسان) به کار رفته است.


*پیرس: Indo-Aryan inherited lexicon by Lubotsky

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کاروان، ریشه واژه سرکار، ریشه واژه کس‌وکار،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 7 مرداد 1396

واژه هان یا هین گویش دیگر سان san-* به معنای دارا-مالک (بودن) lord از ریشه هندواروپایی senh2- به معنای gain یافتن تسخیر کسب است که امروزه آنرا خان xān* میخوانند. از تکرار هان واژه هانهان* (مانند شاه شاهان=شاهنشاه) و سپس هاهان و خاقان* به دست آمده که لقب پادشاهان ترکستان بوده است.

 

هات از ریشه هان در واژگان هاتیک *hātika- و هاتون *hātuna- (ئون=پسوند زنیت در اوستایی) به معنای خانم lady به کار رفته که هاتون را امروزه خاتون xatun* میخوانند. بدل شدن هاتون به خاتون مانند بدل شدن هورشید به خورشید است. واژه هین در کوردستان و لورستان و واژه آن در پارسی به معنای مال-ملک (از آن شما =هین شما - از آن او=هین او) گویش دیگر هان هستند.

 

*پیرس: Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

 

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه خان، ریشه واژه خانم، ریشه واژه خاتون، ریشه واژه هین، ریشه واژه آن،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 15 تیر 1396

لغت مادی (قوم ماد) فرانک (فرنه=شکوه+کا=پسوند دارندگی) به معنای شکوهمند glorious که در آرامی و عبری پرانک ثبت شده از واژه اوستایی هرنکا (h)varnaka* ستانده شده همانطور که در ایران کهن لقب خورنکا xvarnaka به معنای اعلیحضرت majesty بوده است.

 

*پیرس: The Nature of Persian—Hebrew Contact in the Achaemenid Era by Aren Wilson-Wright

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه فرانک،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 15 تیر 1396

واژه پهلویک چاکر cakar* به معنای خدمتکار با واژه لوری-کوردی چوکره co-ke-rah به معنای پسرک و واژه هندیchokra- * छोकरा به معنای پسر (پادو) boy (slave) همریشه است همانطور که در عرب واژه غلام در دو معنای پسر و پادو به کار میرود.


*پیرس: Encyclopedia Iraniaca

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه چاکر، ریشه واژه چوکره،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 15 تیر 1396

واژه قباد Qubāδ* گویش دیگر واژه ایرانی کوات kavāta-* به معنای جوان یا نیرومند young vigorous از ریشه kau-* به معنای کوچک small ساخته شده است. واژگان *کوچک و *کودک (در اوستایی kutaka- بوده) و*کُر (=پسر در گویشهای ایران غربی) و *کُرک (در ارمنستان) و *کولان (=پسر در وزیرستان) همریشه هستند که کولان میتواند به اوغلان بدل شود.


*پیرس: Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه قباد،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 15 تیر 1396

واژگان شایمان (شای=نیرو+پسوند مان چون سازمان) و شایش (شای+پسوند اش چون ورزش) به معنای نیرومندی امکان داشتگی همتای واژه پتانسیل potential هستند که در آنها شای از ستاکهای شایستن-شاییدن همخانواده با واژگان شایسته و شاید (ممکن) و شایان شایندگی شایمندی ستانده شده است. شاه و شا گویشهای دیگر واژه‌ اوستایی خشاxšā-  به معنای توانا to be able فرمانروا خداوندگار be lord of هستند.

 

ایران شایمان (پتانسیل) خوبی در زمینه جذب گردشگر دارد.

kinetic energy= اوژمان (انرژی) جنبشی

potential energy= اوژمان (انرژی) شایشی

multi potent= چند شایان

uni potent= تک شایان

 

لغت لاتین پتانسیل از potent (=نیرومند) ساخته شده که همریشه با پسوند ایرانی بُد (پوت-بت-بد=فرمانده سرور مانند ارتشبد) است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه‌ شایمان، ریشه واژه‌ شاید، ریشه واژه‌ شایسته، ریشه واژه‌ شایش،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 12 تیر 1396

واژه رس ras که در ترکیب «میوه رسیده» به کار میرود در اصل به معنای آب آبدار آبمیوه شهد شیره خوشمزه خوشبو است که در سنسکریت به شکلरस  rasa به معنای taste water juice of fruit nectar sap ثبت شده است. بدینسان روشن میشود که واژه رسیده در ترکیب «میوه رسیده» هیچ رپتی به رساندن و رسیدن ندارد. لغت ros در گفتار روزمره گویش دیگر ras است مثلن میگویند «رُس فلانی را کشید».

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه رس، ریشه واژه رسیده،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 11 تیر 1396

واژه عربیزه طعم به معنای مزه (همتای المذاق در عرب) در زبان پیشاآلتایی به شکل تئم t`ama به معنای چشیدن to taste ثبت شده که نشان میدهد لغت عربی طعام به معنای خوردنی یا از ریشه طعم ستانده شده یا ریشه جداگانه دارد.

 

*پیرس: Indo-European and its closest relatives. 2. Lexicon by Joseph Harold Greenberg

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه طعم،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 11 تیر 1396

واژه اوستایی هوسرو hu-sraw* (هو=خوب+سرو=آوازه) که امروزه آنرا خسرو مینامند به معنای خوشنام سرشناس پرآوازه است که ساخته شده از هو به معنای خوب و ریشه اوستایی sraw* که معنای آن شهرت آبرو آوازه reputation است. لغت *دوسرو (دو=دوژ-بد) ضد لغت هوسرو است.


*پیرس: The Iranian Languages 

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه خسرو،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 تیر 1396

در پارسی میانه لغت شاهوز (شاه=بزرگ+اوز=نیرو) یا شاهوژ یا axšōz* به معنای پرنیرو پرحرارت خوش بنیه آتشین مزاج بوده lusty striving ardent fiery که ساخته شده از اوز همخانواده با پیروز (پئیری+اوژ=نیرو) که آنرا در ارمنستان ուժ و در کوردی کرمانجی hêz میخوانند. امروزه شاهوز در ارمنستان به شکلաշխույժ ašxuyž  به معنای سرزنده پرنشاط lively و աշխոյժ ashkhoyzh به معنای کوشا Industrious به کار میرود.

 

*پیرس: The Iranian Languages edited by Gernot Windfuhr

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه شاهوز،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 تیر 1396

واژه پهلویک دارمُک dāramuk* یا dāramak* به معنای ظریف نافذ subtle همتای واژه دقیق precise است که ساخته شده از dar-** به معنای دریدن چاک زدن دوبخش ساختن to split و mak که از افزودن ک به پسوند دارندگی -ma-** به دست آمده است.

 

پیرسها:

* Zurvan: A Zoroastrian Dilemma by Robert Charles Zaehner

**Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه دارمک، همتای واژه دقیق،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 6 تیر 1396

واژه چینی-تورکی بالیق balïq* به معنای شهر (خان بالیق=نام قدیم پکن) گویش دیگر واژه ایرانی بالیک bālīka-* است که از واریک و از ریشه وار vāra-* به معنای دیوار wall (بارو=باره bārah* دیوار) ساخته شده است. در زبان مردمان سکا-ختن ل بدل به د میشود ازینرو واریک=بالیک=بادیک و وار=بال=باد =کشور-سرزمین همانطور که در کتیبه های هخامنشی  دیپ (دبیر-دبستان) همتای لیپ در سنسکریت (لیپگر=نویسنده) به معنای نوشتن است.

 

واژه اوستایی pairi.vāra-* به معنای «محوطه enclosed-place (در ارمنستان پروار) یا جایی که پیرامونش دیوار باشد» با واژه پهلویک گورتیک* و واژه ایرانی وارچیک-بارچیک* یا بارچوق-بارچق (شهری در مجارستان) هممعنا است.

 

*پیرس: Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه بالیق، ریشه واژه بارو،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 6 تیر 1396

نام شهرهای کاشغر و کاشان از گروهی از مردمان سکا به نام کاس یا کاش kāša-* به معنای بیباک قهرمان heroic ستانده شده که همین لغت در نام شهر قزوین (کاسویان مانند آرین=آریایی) و کاسپیان به کار رفته است. بدل شدن کاسویان به کاسپیان مانند بدل شدن واژه سنسکریت asv به asp و سپس اسب است. کاس نام نیاکان مردمان گیلانی و لورستانی است.

 

معنای دیگر کاس همانا رنگ آبی یا شین است که در نامهای مگس کاسگین (مگس شینرنگ) و کات کبود یا کاس کپوت kāsaka kapawtaka** به کار رفته lapis lazuli است.

 

پیرسها:

* Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

** Iranian Languages and Texts from Iran and Turan by R. E. Emmeric

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کاس، ریشه واژه کاسپیان،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 5 تیر 1396


( کل صفحات : 88 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مجید روهنده محفوظ است