تبلیغات
مجید روهنده
مجید روهنده
در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


همتاهای ایرانی برای واژگان ناایرانی

مدیر وبلاگ : مجید روهنده
نویسندگان

در زبان مردمان سکا-ختن واژه ravantah که امروزه روهنده roohandeh خوانده میشود به معنای شاه king بوده که شکل دیگری از واژه ثبت شده Mravantah به همین معنا است. آنطور که لغت شناسان لاتین میگویند ریشه ایرانی مر به معنای امر (از واژه اوستایی **mrau- گفتن برای دستوردادن) در نزد مردمان سکا-ختن بدون م خوانده میشده mr→r که از آن شکلهای ثبت شده زیر به دست آمده است:

 

*Saka Mravantah=Saka lords , Saka kings

*rrund=possessing power, lord, king

*rau-kya=commander, lord

*rautcū=commandant , ruler

 ***fra-mruHants

 

پیرسها:

*Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms by J. Harmatta

** Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts by H. W. Bailey

***The Avestan Vowels By Michiel Arnoud Cor de Vaan

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه روهنده، معنی روهنده، what does roohandeh mean،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 مرداد 1394

از ریشه هندواروپایی méh₁tis و یا mh̥₁téys به معنای اندازه گرفتن گستردن کشاندنstretch pread measure در عرب واژه *مدت (مد=اندازه+ات=پسوند) به معنای زمان وخت ساخته شده که با واژه ایرانی maiθā به معنای روز day و لغت اوستایی maēθā به معنای بادوام دیرپا enduring و لغت māti در آلبانیایی کهن و mẽtas در لیتوانی به معنای زمان time همریشه است. از همین ریشه واژگان ایرانی پیما آزما نما آما و ترماد (بیش از اندازه) به دست آمده که عرب از ماد-مد واژگان جعلی مدید ممتد تمدید امتداد متمادی را به دست آورده است.

 

*پیرس: Nostratic Dictionary By Aharon Dolgopolsky

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه مدت، ریشه واژه ممتد، ریشه واژه تمدید،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397

برخلاف گویش رسمی کشور در اغلب گویشهای ایرانی هر دو شکل ستاکهایی مانند لشتن-لیسیدن و دوغتن/دوختن-دوشیدن  به کار میروند که صرف فعل با آنها به شکل دقیق و درست انجام میشود. اکنون فرض کنید که از دو ستاک پختن-پزیدن شکل گذشته آن حذف شود و پزیدن برای صرف هر دو زمان به کار رود. در این حالت صرف فعل برای سوم شخص فرد و دوم شخص جمع دچار گیجی و گنگی میشود مثال:

 

۱- بپزید (یا پزید) دو معنا دارد: الف-او پخت و ب- دستور به عده ای که بپزند.

۲- میپزید دو معنا دارد: الف-او در حال پختن بود و ب- عده ای در حال پختن هستند.

 

بدینسان معلوم نیست که هدف گوینده رسمی زبان از بیان «لیسید-دوشید» و یا «میدوشید-میلیسید» کدامیک از دو حالت بالا است. اگر کسی دلیل بیاورد که این فعلها در درون جمله معنای خود را نشان میدهند آنگاه باید بدو گفت که فعل ستون جمله است و نباید ناقص باشد (فعل میتواند به تنهایی سه پیام به شنونده برساند؛ الف-شخص انجام دهنده کیست و ب-کار انجام شدنی چیست و ج-زمان انجام کار کِی است. شاهکار دیگر صرف فعل در زبان پارسی اینست که میتواند مفعول را نیز بنمایاند مانند میبینمتون-میخوانمش-میگیرمت). دیگر آنکه هدف زبان همانا پیامرسانی دقیق-درست و در نتیجه کوتاه است و نباید روند فهمیدن یک واژه به درازا کشیده و به حضور دیگر واژگان درون جمله وابسته شود.


زبان پارسی برای برخی فعلها که ستاک گذشته ندارند از پسوند ئستن برای ساختن شکل گذشته فعل فایده میبرد؛ مثل گریستن-گرییدن و خواستن-خواهیدن و گسستن-گسلیدن و شستن-شوییدن.

مثال:

او شست=او شوییدÏ

او گریست=او گرییدÏ

او خواست=او خواهیدÏ

او کاست=او کاهیدÏ

او گسست=او گسلیدÏ

او بست=او بندیدÏ

او نشست=او نشینیدÏ

او گشت=او گردیدÏ

او رشت=او ریسیدÏ

او لشت=او لیسیدÏ

او دوغت=او دوشیدÏ

او فهمست=او فهمیدÏ

او خندست=او خندیدÏ

او پرئست=او پریدÏ

او دوئست=او دویدÏ

او پرسست=او پرسیدÏ

 

نوع مطلب :
برچسب ها : یک اشکال مهم دستوری که با حذف ستاکهای گذشته فعل پدید میاید،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 23 فروردین 1397

لغت لاتین ترافیک traffic (مردمان و خودروهایی که میایند و میروند) نه به معنای راهبندان بلکه به معنای راهوندان رهگردش (ره=ارابه-راه) ردآورد (تردد) ردکنش و تجارت است. بر این اساس همتای لغت ترافیک در ایرانی و سنسکریت واژه نگام (ن=زیر+گام=آمدن-رفتن-گام زدن-پی‌سپردن) خواهد بود.

 

निगम nigama = traffic, trade, caravan or company of merchants, road

 

همتاهای دیگر لغت ترافیک واژگان رهران (ره=ارابه-راه+ران=راندن-مکان) و رهرواک (رواک-رواگ-رواج به معنای رایج-جاری current ساخته شده از رو=رفتن-رویدن+آک=پسوند کنندگی مانند پوشاک) و راندمان (راند+مان مانند ساختمان. لغت فرانسوی rendement=راندمان به معنای بازده است) و راندوران (راند+و+ران مانند ساخت و ساز) و چارمان (چار به معنای رفت و آمد همانست که به شکل زار در بازار به کار رفته) و گذرگان (گان در واژگان دهگان←دهقان (ده=روستا+گان=مالک) بازرگان (بازارگان) گروگان خدایگان شاهیگان مادرگان پدرگان دوستگان پسوند مالکیت و در واژگان بیستگان پانصدگان تیرگان آبانگان پسوند نسبت و در ناوگان ابزارگان پسوند جمع است) هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : همتای واژه ترافیک، ریشه واژه راندمان و راندوران و چارمان و گذرگان، ریشه واژه نگام، ریشه واژه رهرواک، ریشه واژه رهران،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 22 فروردین 1397

واژه ایرانی عصر به معنای غروب ایواره سرشبevening  از ریشه آریایی ŭesperos* به همین معنا ستانده شده همانطور که آنرا در ارمنستان gišer գիշեր (عصر-گشر مانند عید-گید) در روسی و زبانهای گروه اسلاو вечер وچر در زبانهای سلتیک ucher و  fescorدر ایتالیک vesper در انگلیسی west در آلمانی کهن westrą در فرانسه soir در حوزه بالتیک vākaras و در یونانی εσπέρας espéras میخوانند.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه عصر،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 19 فروردین 1397

واژه لبن به معنای شیر milk از ریشه آریایی lāp-* ، lāb-* به همین معنا ستانده شده همانطور که آنرا در جمهوری اوستیا läban در حوزه بالتیک luõps در آلبانی lopё و در آلمانی loobe میخوانند.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M.-Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M.-Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN.-Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.


نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه لبن،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 18 فروردین 1397

لغت جذر به معنای ریشه گویش دیگر واژه اوستایی چیثر chitra čiθra به معنای origin, seed است همانطور که در لغتنامه پهلوی به شکلهای chatar* و chitarî* به معنای ریشه origin ثبت شده است. عرب از جذر واژگان جعلی جذور و مجذور را به دست آورده است.

 

*پیرس: An Old Pahlavi-Pazand Glossary By Hoshangji Jamaspji Asa, Martin Haug

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه جذر،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 22 اسفند 1396

واژه تمام (تم=کل+ام=پسوند) به معنای همه-کُل-سراسر ساخته شده از  ریشه هندواروپایی teum* به معنای to swell to grow fat, رشدیافتن بزرگ‌شدن که در اورال کهن به شکل temɜ* به معنای پُر full در آلتایی کهن به شکل ta’mu* به معنای گردآوری gather و در تورکی کهن به شکل tüm-* به معنای compeletly کاملن تمامی به کار میرفته همانطور که امروزه آنرا در گیلکی تومان (توم+آن-آم) میخوانند. توم ریشه واژه تمام در لغتنامه پهلوی به شکل tûm* به معنای complete تمام ثبت شده است. بدینسان روشن میشود که عرب از ریشه فرضی تم+م واژگان جعلی اتمام و متم و متمم و اتم را به دست آورده است.


پیرسها:

*Indo-European and its closest relatives by Joseph Harold Greenberg

** An Old Pahlavi-Pazand Glossary By Hoshangji Jamaspji Asa, Martin Haug


نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه تمام،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 22 اسفند 1396

واژه وداع (وه-ود=به-بهترین) به معنای سفر به خیر و خدانگهدار farewell که در عربی به شکل wadā* ثبت شده از واژه ایرانی vehwdh به معنای به-بهترین (آرزوها برای شما) ساخته شده است.


*پیرس: FRAHANG I PAHLAVIK- Henrik Samuel Nyberg edited by Bo Utas

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه وداع، معنای وداع،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 19 اسفند 1396

واژه miras* شکل کهن واژه امروزین مراد به معنای خواسته کام آرزو wish است که در گیلکی məriz در کوردی miraz در تالشی myrod در یغنوبی murod ثبت شده است. بدل شدن د به ز در واژگان زست-دست و زانستن-دانستن نیز دیده میشود.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه مراد،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 13 اسفند 1396

واژه کوردی راژمان (راژ=رج-ردیف+مان=پسوند مانند سازمان) به معنای سیستم منظومه است که در کوردی کورمانجی نیز به شکل ریزمان rêziman* در معنای system arrangement grammer به کار میرود. دانستنی است مان در گویش کوردی پسوند پُرکاربردی است که در واژگان خوردمان (تغذیه) و بُردمان (انتقال) نیز به کار میرود. بدل شدن ریزمان به راژمان مانند بدل شدن واژه کوردی تیریج tîrêz به تیراژ (پرتو خورشید sunlight شعاع نور)← تیراژه است که در لوری آنرا تیلیج-تیلیک میخوانند. رج یا راژ در سنسکریت به شکل راجrAji  राजि به معنای line row به کار میرود.


*پیرس: KURDISH–ENGLISH VOCABULARY

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه راژمان، معنای راژمان،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 11 آذر 1396

واژه کدچه (کد=خانه+چه=کوچک مانند تاقچه بیلچه) به معنای کریچ کرچه گریچ اتاقک حجره همتای لغت انگلیسی chamber است که در آن کد همانست که در واژگان کدبانو و کدخدا به کار رفته است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کدچه، معنای کدچه،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 11 آذر 1396

واژه دوام گویش دیگر տեւեմ tewem در ارمنستان و دوانو давно davno در روسیه و dūdum در لاتین و همخانواده با واژه پارسی duvaištam (یا dbōištǝm در اوستایی) به معنای «درازترین زمان» for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که معنای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. همچنین از این ریشه واژه اوستایی dūrāt (از دور-دورادور) و واژه امروزین دور به دست آمده که شکل کهن آن duraiy است. بدینسان روشن میشود واژگان عربی مداوم مداومت تداوم جعلی هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه دوام،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 3 آبان 1396

واژه عضو ozov به معنای رفاهمندی ثروتمندی (عاضی=ثروتمند) ستانده شده از لغت اوستایی isvan- به معنای well-off rich که از ریشهis-  به معنای ثروت riches به دست آمده است. واژه is- همریشه با لغت هندواروپایی aik به معنای دارابودن مالکیت to have و همخانواده با لغت انگلیسی own (مال خود) و لغت آلمانی eigen است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه عضو،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 27 مهر 1396

واژه دهلیز dahliz* گویش دیگر dahriz در پارسی میانه و دهلیچ dahlič* در ارمنستان به معنای دالان ایوان پچکم سرسرای ستوندار portico colonnade از افزودن پسوند ایچ (کوهیچ=کوهی-دهیز=دهقان) به واژه duvar-ti* یا duvarθi-* ساخته شده که در آن duvar به معنای در door و ti پسوند ویژگی است.

 

*پیرس: Scythian Elements in Old Iranian by Alexander Lubotsky

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه دهلیز،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
پنجشنبه 27 مهر 1396

واژه ایرانی alaka* که امروزه علاقه خوانده میشود به معنای وابستگی اسیرشدن گرفتارشدنbind  است همانطور که در زبانهای پامیری و ساریکولی به شکلaloqa  ثبت شده است. بدینسان روشن میشود واژگان عربی علقه علایق جعلی هستند.

 

*پیرسها:

Abayev V.I. 1958-1989. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ osetinskogo yazyka. M. – Historian-Etymological Dictionary of Ossetic. M. - Rastorguyeva V.S., Edelman D.I. 2000-2004. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 1,2,3. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. –Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 1,2,3. Moscow. Publishing firm "Eastern literature". RAS. - Edelman A.I. 2001. Etimologicheskiy slovar' iranskikh yazykov. Tom 4. Moskva. Izdatelskaya firma "Vostochnaya literatura" RAN. – Etymological Dictionary of Iranian Languages. Vol. 4. Moscow.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه علاقه،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 21 مهر 1396


( کل صفحات : 88 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مجید روهنده محفوظ است