مجید روهنده

در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم

ریشه، واژه، کلمه، لغت، روهنده

در زبان مردمان سکا-ختن واژه rauantah که امروزه روهنده خوانده میشود به معنای شاه بوده که شکل دیگری از واژه ثبت شده Mravantah به همین معنا است. آنطور که لغت شناسان لاتین میگویند ریشه ایرانی مر به معنای امر در نزد مردمان سکا-ختن بدون م خوانده میشده mr→r که از آن شکلهای ثبت شده زیر به دست آمده است:

 

*Saka Mravantah=Saka lords , Saka kings شاه سکاییان

*rrund=possessing power, lord, king

*rau-kya=commander, lord

*rautcū=commandant , ruler

 

*پیرس:

Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms by J. Harmatta

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، کلمه، لغت، واژه، غریزه ، غرض

واژه آریایی گریجه که امروزه آنرا غریزه مینویسند دارای دو معناست؛ الف-آرزو-هدف و ب-میل قلبی -انگیزه درونی که در فهرست واژگان هندواروپایی به شکلهای *gherijai به معنای desire آرزو-شوق داشتن به چیزی و *ghorējai به معنای «اراده-امید-الهام» encouragement ثبت شده است.

 

از لغت اولی واژگان عربی غرض (هدف) و اغراض (هدفها) به دست آمده و از لغت دومی که از ریشه kerd (دل) ساخته شده است لغت انگلیسی courage (دلیری) به دست آمده که عرب از آن لغت غرائز از ریشه فرضی غرز را به دست آورده است.

 

*پیرس:

A Grammar of Modern Indo-European by Carlos Quiles

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، پیراهن

در لغتنامه سکا-ختن پراهونه prahonä* شکل اصلی لغت پیراهن است که از فعل پراهوی prahauy* به معنای پوشیدن-بر تن کردن to wear ساخته شده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، اکنون ، اینک ، آنک

لغت اکنون (اک=وقت+نون=حالا) همخانواده با اینک (این+اک=وقت) و آنک (آن+اک=وقت) ساخته شده از ریشه اک که در فنلاند به شکل aika به معنای وقتtime  به کار میرود و لغت ایرانی نون (همریشه با now در انگلیسی) که معنای آن حالا-ایندم-الآن است.

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، کلمه، لغت، واژه، ساعت

واژه آریایی ساگت یا سائت که عرب آنرا ساعت مینویسد در اصل به معنای زمان یا گذر زمان است که در لغتنامه سکا-ختن به شکل *sakati به معنای زمانtime  وsāta  به معنای گذر زمان passing of time  ثبت شده و از ریشه *sak- به معنای گذشتن to pass ساخته شده است. بدل شدن ساگت به ساعت مانند بدل شدن بگذار-بذار و پاگس-باعث و نگوشیدن-نیوشیدن است.

دانستنی است ساعت را در برخی گویشهای ایرانی مانند لوری سات میخوانند همانطور که آنرا در بوسنی-کروواسی сат و در زبان رومن sat میخوانند. همچنین ساعت را در قزاقستان ساگت сағат در آلبانی sahat در آلمان zeit و در زبان یهودیهای اروپا צייַט tsayt میخوانند. بدینسان روشن میشود لغت ساعت به کوشش عربی نگاران دوهجایی باقی مانده وگرنه امروزه میبایست یک هجایی و به شکل سات به کار میرفت.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، تنخا، تنخواه ، دانگ

واژه تنخا که آنرا به غلط تنخواه مینویسند به معنای پول است که در گرجستان به شکل თანხა t’ankha و به معنای money به کار میرود. تن ریشه لغت تنخا در سنسکریت به شکل धन dhana به معنای money ثبت شده که همخانواده با لغت قزاقستانی теңге  (تِنگ) و لغت روسی  Деньги (دنگی) به معنای پول است.

بدینسان روشن میشود که لغت دنگ که به غلط آنرا دانگ (=یک ششم) مینویسند به معنای پول است مثلن در گفتار روزمره میگویند «خرج سفر را دنگی حساب کنید».

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، ریاضی

واژه ریازی که عرب آنرا ریاضی مینویسد به معنای اندازه گیری مقدارها و یا نوشتن عددها روی کاغذ و انجام عملیات حساب بر روی آنهاست که در سنسکریت به شکل राशि rAzi ثبت شده است.

 rAzi राशि=sum the figures put down

 for an operation, measure of quantity

بدینسان روشن میشود که لغت ریازی←ریاضی هیچ رپتی به واژه عربی ریاضت به معنای سختی کشیدن و ورزش کردن ندارد.

comment fab icon
comment fab icon

ریشه واژه موج، پسوند اوچ

موچ (مو=جنبش-حرکت+اوچ=پسوند) شکل اصلی واژه ایرانی موج که در صربستان به شکل موچ‌کتی мућкати به کار میرود (در معنای shake لرزش) ساخته شده از ریشه اوستایی *مو mu به معنای حرکت جنبیدن )همخانواده با واژگان move و mobile در لاتین( و پسوند اوچ که در واژگان اوستایی *مروچ (مر=گذر همخانواده با مرور) و کوچ (کوی-کو=راه) و روچ (rao=نور) یا همان روز کنونی  نیز دیده میشود. بدینسان روشن میشود که واژگان عربی امواج الامواج تموج تموجات جعلی هستند.

 

*پیرس‌: فرهنگ واژگان اوستایی: شادروان احسان بهرامی- فریدون جُنیدی

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، حیله

ایره یا هیره شکل اصلی لغت هیله←حیله در لغتنامه سکا-ختن به شکل īrye به معنای wile ثبت شده که عرب از آن واژگان جعلی محیل و حیل را به دست آورده است. بدل شدن هیره به هیله مانند بدل شدن سوراخ-سولاخ و دیوار-دیوال است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، کفش

کپش (کپ=دورتادور چیزی را بستن+ایش=پسوند) شکل اصلی لغت کفش از ریشه *kap به معنای دربرگرفتن to enclose ساخته شده که در فارسی به شکل کیپ و در لوری به شکل کِپ به کار میرود. عرب از واژه کفش لغت کفاش (کفش ساز) را جعل کرده که یادآور جعل لغت عکاس از لغت آریایی ئکس-عکس (نگاه انداختن-نور انداختن) است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، باعث

پاکیس شکل اصلی لغت عربیزه باعث (پا=پیشوند+کیس=برخاستن) است که در لغتنامه سکا-ختن به شکل pachīys به معنای سبب شدن to cause ثبت شده و نشان میدهد که لغت پائیس←باعث از باب عربی فاعل بیرون نیامده و هیچ رپتی به واژگان بعث بعثت مبعوث به معنای فرستادن ندارد. بدل شدن پاکیس به بائس مانند بدل شدن رگیس به رئیس و بگذار به بذار است که در آن پ نیز بدل به ب شده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، مکابیج

در مازندران و گیلان واژه مکابیج (مکا=بسیار+بیج=دانه) به معنای فراوان دانه را برای نامیدن بلال-ذرت به کار میبرند که ساخته شده از لغت مکا به معنای زیاد بسیار فراوان و لغت بیج که در زبانهای آریایی به معنای دانه گیاه است.

 *makā-pewammany footed=

*mākamany= 

 

*پیرس: A Dictionary of Tocharian B by Douglas Q. Adams

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، هویج

لغت هویج به معنای مایل به سرخ است و اشاره دارد به رنگ غده این سبزی که شبیه به رنگ کلم قرمز (کبیج cabbage) و نوعی هویج تیره رنگ است که آنرا گزر مینامند. در زبان سنسکریت کلم را کپیز-کا कपिशाक kapizAka مینامند که ساخته شده از لغت कपिश kapiza به معنای مایل به سرخ reddish و گویای اینست که لغت هویج گویش دیگر کپیز یا کبیج است (کبیجخبیجهبیجهویج) همانطور که آنرا در قزاقستان سبیز و در جمهوری اوستیا هپی مینامند. بدینسان روشن میشود که گذشتگان با اینگونه نامگذاری فرق میان زردک (هویج زرد رنگ) و گزر (هویج بنفش رنگ) و هویج (هویج سرخ رنگ) را نشان داده اند.

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، بغل ، کل

لغت بغل (پت=به-بر+کل=آغوش) که در ارمنستان به شکل پکلփակել p’akel  در معنای چفت نزدیک close به کار میرود ساخته شده از لغت اوستایی kala به معنای بغل armpit که در پارسی نو به شکل kalk* و در زبان وخی به شکل kal-* ثبت شده و در لورستان به شکل kel به معنای بغل آغوش به کار میرود.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه، واژه، کلمه، لغت، اعزام

لغت عربیزه اعزام (ا=پیشوند+زام=حرکت) به معنای فرستادن که در گویش سنگلچی به شکل *īžīm ثبت شده از لغت ایرانی زام-جام به معنای جنبیدن رفتن حرکت ساخته شده و با واژگان انجام (*hnj’m=achieve) و فرجام (انتها-عاقبت) و انجمن (هنجمن=باهم آمدن) همخانواده است.

 

بدینسان روشن میشود که لغت ایرانی اجام-ازام send=a-ĵam-* هیچ رپتی به لغت عزم (قصد آهنگ نیت اراده) ندارد و از باب عربی افعال به دست نیامده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey

comment fab icon
comment fab icon

ریشه ، واژه، کلمه، لغت، خاطر

واژه آریایی خاتر که عرب آنرا خاطر مینویسد به معنای خیال ذهن یاد است همانطور که در ارمنستان لغت خاتریال (خاتر+آل=پسوند نسبت)kataryal կատարյալ  را به جای لغت ایده آل ideal به کار میبرند. ازینرو خاترجم شکل درست خاطرجمع و خاترخواه شکل درست خاطرخواه و به خاتر اینکه شکل درست بخاطراینکه هستند ولی لغت عربی خطور (درخیال گذشتن) از روی لغت خاتر جعل شده است.

 

خاتره=آنچه با خیال و ذهن نسبت دارد.

comment fab icon
comment fab icon
مجید روهنده
در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


همتاهای ایرانی برای واژگان ناایرانی

مدیر وبلاگ : مجید روهنده
نویسندگان

در زبان مردمان سکا-ختن واژه rauantah که امروزه روهنده خوانده میشود به معنای شاه بوده که شکل دیگری از واژه ثبت شده Mravantah به همین معنا است. آنطور که لغت شناسان لاتین میگویند ریشه ایرانی مر به معنای امر در نزد مردمان سکا-ختن بدون م خوانده میشده mr→r که از آن شکلهای ثبت شده زیر به دست آمده است:

 

*Saka Mravantah=Saka lords , Saka kings شاه سکاییان

*rrund=possessing power, lord, king

*rau-kya=commander, lord

*rautcū=commandant , ruler

 

*پیرس:

Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms by J. Harmatta

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه روهنده، معنی روهنده،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 مرداد 1394

واژه آریایی گریجه که امروزه آنرا غریزه مینویسند دارای دو معناست؛ الف-آرزو-هدف و ب-میل قلبی -انگیزه درونی که در فهرست واژگان هندواروپایی به شکلهای *gherijai به معنای desire آرزو-شوق داشتن به چیزی و *ghorējai به معنای «اراده-امید-الهام» encouragement ثبت شده است.

 

از لغت اولی واژگان عربی غرض (هدف) و اغراض (هدفها) به دست آمده و از لغت دومی که از ریشه kerd (دل) ساخته شده است لغت انگلیسی courage (دلیری) به دست آمده که عرب از آن لغت غرائز از ریشه فرضی غرز را به دست آورده است.

 

*پیرس:

A Grammar of Modern Indo-European by Carlos Quiles

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه غریزه، ریشه واژه غرض،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 1 شهریور 1395

در لغتنامه سکا-ختن پراهونه prahonä* شکل اصلی لغت پیراهن است که از فعل پراهوی prahauy* به معنای پوشیدن-بر تن کردن to wear ساخته شده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه پیراهن،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 1 شهریور 1395

لغت اکنون (اک=وقت+نون=حالا) همخانواده با اینک (این+اک=وقت) و آنک (آن+اک=وقت) ساخته شده از ریشه اک که در فنلاند به شکل aika به معنای وقتtime  به کار میرود و لغت ایرانی نون (همریشه با now در انگلیسی) که معنای آن حالا-ایندم-الآن است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه اکنون، ریشه واژه اینک، ریشه واژه آنک،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 1 شهریور 1395

واژه آریایی ساگت یا سائت که عرب آنرا ساعت مینویسد در اصل به معنای زمان یا گذر زمان است که در لغتنامه سکا-ختن به شکل *sakati به معنای زمانtime  وsāta  به معنای گذر زمان passing of time  ثبت شده و از ریشه *sak- به معنای گذشتن to pass ساخته شده است. بدل شدن ساگت به ساعت مانند بدل شدن بگذار-بذار و پاگس-باعث و نگوشیدن-نیوشیدن است.

دانستنی است ساعت را در برخی گویشهای ایرانی مانند لوری سات میخوانند همانطور که آنرا در بوسنی-کروواسی сат و در زبان رومن sat میخوانند. همچنین ساعت را در قزاقستان ساگت сағат در آلبانی sahat در آلمان zeit و در زبان یهودیهای اروپا צייַט tsayt میخوانند. بدینسان روشن میشود لغت ساعت به کوشش عربی نگاران دوهجایی باقی مانده وگرنه امروزه میبایست یک هجایی و به شکل سات به کار میرفت.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه ساعت،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 1 شهریور 1395

واژه تنخا که آنرا به غلط تنخواه مینویسند به معنای پول است که در گرجستان به شکل თანხა t’ankha و به معنای money به کار میرود. تن ریشه لغت تنخا در سنسکریت به شکل धन dhana به معنای money ثبت شده که همخانواده با لغت قزاقستانی теңге  (تِنگ) و لغت روسی  Деньги (دنگی) به معنای پول است.

بدینسان روشن میشود که لغت دنگ که به غلط آنرا دانگ (=یک ششم) مینویسند به معنای پول است مثلن در گفتار روزمره میگویند «خرج سفر را دنگی حساب کنید».

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه تنخواه، ریشه واژه دانگ،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 27 مرداد 1395

واژه ریازی که عرب آنرا ریاضی مینویسد به معنای اندازه گیری مقدارها و یا نوشتن عددها روی کاغذ و انجام عملیات حساب بر روی آنهاست که در سنسکریت به شکل राशि rAzi ثبت شده است.

 rAzi राशि=sum the figures put down

 for an operation, measure of quantity

بدینسان روشن میشود که لغت ریازی←ریاضی هیچ رپتی به واژه عربی ریاضت به معنای سختی کشیدن و ورزش کردن ندارد.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه ریاضی،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 27 مرداد 1395

موچ (مو=جنبش-حرکت+اوچ=پسوند) شکل اصلی واژه ایرانی موج که در صربستان به شکل موچ‌کتی мућкати به کار میرود (در معنای shake لرزش) ساخته شده از ریشه اوستایی *مو mu به معنای حرکت جنبیدن )همخانواده با واژگان move و mobile در لاتین( و پسوند اوچ که در واژگان اوستایی *مروچ (مر=گذر همخانواده با مرور) و کوچ (کوی-کو=راه) و روچ (rao=نور) یا همان روز کنونی  نیز دیده میشود. بدینسان روشن میشود که واژگان عربی امواج الامواج تموج تموجات جعلی هستند.

 

*پیرس‌: فرهنگ واژگان اوستایی: شادروان احسان بهرامی- فریدون جُنیدی

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه موج،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 19 مرداد 1395

ایره یا هیره شکل اصلی لغت هیله←حیله در لغتنامه سکا-ختن به شکل īrye به معنای wile ثبت شده که عرب از آن واژگان جعلی محیل و حیل را به دست آورده است. بدل شدن هیره به هیله مانند بدل شدن سوراخ-سولاخ و دیوار-دیوال است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه حیله،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 19 مرداد 1395

کپش (کپ=دورتادور چیزی را بستن+ایش=پسوند) شکل اصلی لغت کفش از ریشه *kap به معنای دربرگرفتن to enclose ساخته شده که در فارسی به شکل کیپ و در لوری به شکل کِپ به کار میرود. عرب از واژه کفش لغت کفاش (کفش ساز) را جعل کرده که یادآور جعل لغت عکاس از لغت آریایی ئکس-عکس (نگاه انداختن-نور انداختن) است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کفش،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 18 مرداد 1395

پاکیس شکل اصلی لغت عربیزه باعث (پا=پیشوند+کیس=برخاستن) است که در لغتنامه سکا-ختن به شکل pachīys به معنای سبب شدن to cause ثبت شده و نشان میدهد که لغت پائیس←باعث از باب عربی فاعل بیرون نیامده و هیچ رپتی به واژگان بعث بعثت مبعوث به معنای فرستادن ندارد. بدل شدن پاکیس به بائس مانند بدل شدن رگیس به رئیس و بگذار به بذار است که در آن پ نیز بدل به ب شده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan-Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه باعث،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 18 مرداد 1395

در مازندران و گیلان واژه مکابیج (مکا=بسیار+بیج=دانه) به معنای فراوان دانه را برای نامیدن بلال-ذرت به کار میبرند که ساخته شده از لغت مکا به معنای زیاد بسیار فراوان و لغت بیج که در زبانهای آریایی به معنای دانه گیاه است.

 *makā-pewammany footed=

*mākamany= 

 

*پیرس: A Dictionary of Tocharian B by Douglas Q. Adams

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه مکابیج،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 8 مرداد 1395

لغت هویج به معنای مایل به سرخ است و اشاره دارد به رنگ غده این سبزی که شبیه به رنگ کلم قرمز (کبیج cabbage) و نوعی هویج تیره رنگ است که آنرا گزر مینامند. در زبان سنسکریت کلم را کپیز-کا कपिशाक kapizAka مینامند که ساخته شده از لغت कपिश kapiza به معنای مایل به سرخ reddish و گویای اینست که لغت هویج گویش دیگر کپیز یا کبیج است (کبیجخبیجهبیجهویج) همانطور که آنرا در قزاقستان سبیز و در جمهوری اوستیا هپی مینامند. بدینسان روشن میشود که گذشتگان با اینگونه نامگذاری فرق میان زردک (هویج زرد رنگ) و گزر (هویج بنفش رنگ) و هویج (هویج سرخ رنگ) را نشان داده اند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه هویج،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 8 مرداد 1395

لغت بغل (پت=به-بر+کل=آغوش) که در ارمنستان به شکل پکلփակել p’akel  در معنای چفت نزدیک close به کار میرود ساخته شده از لغت اوستایی kala به معنای بغل armpit که در پارسی نو به شکل kalk* و در زبان وخی به شکل kal-* ثبت شده و در لورستان به شکل kel به معنای بغل آغوش به کار میرود.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه بغل، ریشه واژه کل،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 8 مرداد 1395

لغت عربیزه اعزام (ا=پیشوند+زام=حرکت) به معنای فرستادن که در گویش سنگلچی به شکل *īžīm ثبت شده از لغت ایرانی زام-جام به معنای جنبیدن رفتن حرکت ساخته شده و با واژگان انجام (*hnj’m=achieve) و فرجام (انتها-عاقبت) و انجمن (هنجمن=باهم آمدن) همخانواده است.

 

بدینسان روشن میشود که لغت ایرانی اجام-ازام send=a-ĵam-* هیچ رپتی به لغت عزم (قصد آهنگ نیت اراده) ندارد و از باب عربی افعال به دست نیامده است.

 

*پیرس:

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه اعزام،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 8 مرداد 1395

واژه آریایی خاتر که عرب آنرا خاطر مینویسد به معنای خیال ذهن یاد است همانطور که در ارمنستان لغت خاتریال (خاتر+آل=پسوند نسبت)kataryal կատարյալ  را به جای لغت ایده آل ideal به کار میبرند. ازینرو خاترجم شکل درست خاطرجمع و خاترخواه شکل درست خاطرخواه و به خاتر اینکه شکل درست بخاطراینکه هستند ولی لغت عربی خطور (درخیال گذشتن) از روی لغت خاتر جعل شده است.

 

خاتره=آنچه با خیال و ذهن نسبت دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه خاطر، خاترال همتای ایده آل،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 6 مرداد 1395


( کل صفحات : 80 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای مجید روهنده محفوظ است