مجید روهنده
در این ویستار واژگان نوساز و نویاب خود را در دسترس همگان می‌گذارم
درباره وبلاگ


همتاهای ایرانی برای واژگان ناایرانی

مدیر وبلاگ : مجید روهنده
نویسندگان

در زبان مردمان سکا-ختن واژه rauantah که امروزه روهنده خوانده میشود به معنای شاه بوده که شکل دیگری از واژه ثبت شده Mravantah به همین معنا است. آنطور که لغت شناسان لاتین میگویند ریشه ایرانی مر به معنای امر در نزد مردمان سکا-ختن بدون م خوانده میشده mr→r که از آن شکلهای ثبت شده زیر به دست آمده است:

 

*Saka Mravantah=Saka lords , Saka kings شاه سکاییان

*rrund=possessing power, lord, king

*rau-kya=commander, lord

*rautcū=commandant , ruler

 

*پیرس:

Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms by J. Harmatta

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه روهنده، معنی روهنده،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 9 مرداد 1394

برای ترکیب take it for granted همتای شایسته نیافته اند و ازینرو واژگان جورواجور به جای آن مینشانند. بانگاه به کاربردهای این ترکیب در متنهای انگلیسی روشن میشود که لغت پیشگمار (پیشگمارنده ویا پیشگماریده) به معنای ازپیش نشانده ازپیش فرض شده ازپیش فراهم شده همتای خوبی برای بیان آن معنا است که در آن گمار از گماشتن-گماردن به معنای نصب کردن وظیفه دادن سپردن نشاندن واگذاردن است.

مثال:

Don’t take this opportunity for granted because it won’t be at your reach forever.

اینو یک فرصت پیشگمار ندان چون واسه همیشه در دسترس ات نخواهدبود.

 

It’s taken for granted that women are weaker than men.

پیشگمار اینه که، توان زنان از مردان کمتر است.

 

What right do they have, to take you for granted?

اونا چه حقی دارند که، تورا پیشگمار خود بدانند.

 

We took our access to water for granted, but now we have a water crisis.

 دستیابی به آب را پیشگمار میدانستیم، ولی اکنون بحران آب داریم.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه پیشگمار، معنی واژه پیشگمار،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 3 آبان 1395

ریشه واژه سفارش لغت پهلویک سوبار sōbār* به معنای رایزن پنددان خبره سفیر است که با پذیرفتن پسوند ایرانی ات به شکل سفارت (سوبار+ات) درمیاید. لغت سفارش در زبان پهلوی به شکلsōbārišn*  ثبت شده همانطور که در بنگال لغت سوپارش সুপারিশ supāriśa در معنای توصیه پیشنهاد recommendation به کار میرود. بدینسان روشن میشود که عرب از ریشه فرضی سفر لغت سفیر را جعل کرده است.

 

*پیرس‌: Nyberg Pahlavi Dictionary


دانستنی است:

1- لغت سفارش دو معنا دارد:

الف-سپارش=واگذاردن-سپردن. مثال: سفارش دهید (بسپرید) که لباس را بیاورند.

ب-سبارش-سپارش-سفارش=پند اندرز توصیه. مثال: سفارش کنید (اندرز دهید) که لباس گرم بپوشند.

2- لغت ایرانی سفر→سپر با لغت سفارت همریشه نیست.

3- لغت سفر به معنای کتاب با لغت سفارت همریشه نیست.

4- در لورستان و کوردستان پسوند ات در لغت بینت (بین=ببین-بیناباش+ات) در معنای دیدانداختن-معاینه به کار میرود.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه سفارت، ریشه واژه سفیر، ریشه واژه سفارش،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 30 مهر 1395

همتای لغت surveillance به معنای نظارت واژه پادرسی (پاد=پاس+رس=رسیدن+ی) مانند بررسی بازرسی وارسی و همتای لغت surveillant به معنای ناظر واژه پادرس (پاد=پاس+رس=رسیدن-رساندن) مانند بازرس-وارس است. لغت پاد به معنای حراست-پاسداری همخانواده با واژگان پادمان (پاسداری-حراست) و پادمون (کنترل) و ایرانپاد (پاسدار ایران زمین) است.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه پادرس، ریشه واژه پادرسی،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 28 مهر 1395

لغت ایرانی زبت-زفت که عرب آنرا ضبط مینویسد به معنای مواظبت نگهداری نگاهداری است مثلن میگویند «خودتو زفت کن» که معنای آن «خودتو جموجورکن» است. لغت زبت که در زبان روسی به شکل زبوت забота و در لیتوانی به شکل ژبت žẽbti در همین معنا (care) به کار میرود از ریشه PIE پیشاهندواروپایی ǵab- یا ǵāb- به معنای to look after ساخته شده و با لغت انگلیسی keep و لغت دانمارکیkope  و لغت آلمانی kapfen و لغت هلندی kapen همریشه است. براین اساس لغت نوساز زبتگر همتای لغت عربی ضباط و لغت لاتین recorder است. 

 

بدینسان روشن میشود که واژگان ایرانی زپت (به چنگ آوردن) و زبت-زفت (نگاهداری/نگهداری کردن) از دو ریشه جداگانه به دست آمده اند که عرب هردو را به شکل «ضبط» مینویسد و از آن واژگان جعلی انضباط منضبط ضابطه مضبوط ضباط را به دست آورده است. دانستنی است لغت عربی ضبط به معنای تنظیم تطبیق است.

 

*نکته*

نگاهداشتن-نگاهداری =نگاه بر چیزی داشتن- پاییدن چیزی با چشم

نگهداشتن-نگهداری (نیک+دار+ی) =نیک دربرگرفتن- رسیدگی کردن

نگرداشتن-نگرداری (نـ=فرو-فرود+گیر=بگیر) =واساندن- درگیرآوردن. مثال:

الف- خودرو را نگر-اش دار=خودرو را واسونش-متوقفش کن ب- کتاب را نگردار= کتاب را بگیر

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه ضبط، ریشه واژه زبت، ریشه واژه زفت، ریشه واژه زبتگر،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
سه شنبه 27 مهر 1395

لغت عربیزه امضا signature که همتای واژگان دستخط-دستنشان-خلموسر (=دستنویس در گرجستان) در دیگر زبانهای ایرانی باشد در لغتنامه آلبانی به شکل انجزا incizoj و به معنای ثبت ضبط record register نوشته شده که سپس به شکل انزا و امزا درآمده است. بدینسان روشن میشود که لغت ایرانی امزا←امضا از باب عربی افعال بیرون نیامده و همخانواده با کلمه ماضی (=گذشته) نیست.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه امضا، ریشه واژه امزا،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 26 مهر 1395

همتاهای لغت لاتین کنترل (کنترا=ضد+رول=چرخ) واژگان پادمایش (پاد=ضد-پاس+مای=حد-قانون+اش مانند پیمایش-آزمایش) و پادمون هستند که لغت پادمون (=پادمایش) اسم مصدر از پادمودن باشد همانطورکه لغت آزمون (=آزمایش) اسم مصدر از آزمودن است.

 

لغت پادمایش همخانواده با پادمان (پاسداری-حراست) و پادزهر (ضدزهر) به معنای «پایش قانون» و یا «قانونگذاری برعلیه چیزی» است که ستاکهای آن پادمودن-پادماییدن باشند (مودن-ماییدن=اندازه قانون قاعده حد گذاشتن). در سنسکریت نیز از ریشه पत् pat به همین معنا لغت पत्यते patyate را به دست آورده اند که همتای واژگان مهار واپایش نظارت control است.

 

خارج از کنترل out of control =بیرون از پادمون

کنترل کننده  controller= پادماگر- پادمونگر

وسیله کنترل=پادمونه (مانند آزمونه) - پادمایه (مانند آزمایه)

مرکز کنترل=مرکز پادمون (مانند مرکز آزمون)

تحت کنترل=زیر پادمون -انجام کنترل=انجام پادمون

دکمه کنترل= دکمه پادمون -کنترل کیفیت= پادمون کیفیت

کنترل شده=پادموده (مانند پیموده)

کنترل کرد=پادمود (مانند پیمود)- پادمایش کرد

کنترل کردند=پادمودند (مانند پیمودند)

کنترل میکند=می پادماید (مانند می آزماید)

کنترل میکنند=می پادمایند (مانند می آزمایند)

remote control ریموت کنترل=دورپادما(ی)-دورپاد-دورپادمون

 

به جای لغت «ریموت» که برای دستگاههایی چون تلویزیون و درب‌های برقی و ماشینهای جابجاکننده/بالاکشنده در کارگاهها/کارخانجات به کار میرود میتوان لغت دستخوان را نشاند که معنای آن «دستورخوان» یا «خوانشگر دستی» یا وسیله ایست که فشار انگشتان دست را میخواند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه پادمایش، ریشه واژه پادمون، ریشه واژه دورپاد،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 24 مهر 1395

لغت نژند به معنای دلتنگ-افسرده-پست-فروکاسته ساخته شده از ریشه اوستایی نژ به معنای پایین*niž-down= که در پهلوی بدل به نز شده و از آن لغت ایرانی نزول و نزبردن (تحقیر-کوچک شمردن) به دست آمده است. ازینرو نژند همتای لغت لاتین depress دپرس به معنای غمگین فرونهاده و در اصل «به پایین فشرده» است.


depress (de=down+premere=to press)= put down, feeling sad

 

*پیرس: The Avestan Vowels By Michiel Arnoud Cor de Vaa

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه نژند،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 19 مهر 1395

 لغت سکته از ریشه ایرانی سکت به معنای ناتوان عاجز به دست آمده همانطور که در آلبانی به شکلهای sakat* به معنای disabled ناتوان شده و sakatoj به معنای لسم چلاق فلج cripple به کار میرود. بدینسان روشن میشود که لغت سکته هیچ رپتی (ربطی) به لغت ایرانی ساکت و واژگان عربی سکوت و مسکوت ندارد. سقد-سقت (سقد شد=نابود شد) گویش دیگر سکت و همریشه با لغت عربی اسقاطی (اسقاط+ی) به معنای فرسوده-ازکارافتاده است.

 

*پیرس: English-Albanian by Ilo Stefanllari

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه سکته، ریشه واژه سقد، ریشه واژه اسقاط،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 19 مهر 1395

همتای ترکیب «تشریح جسد» به معنای کالبدشکافی لغت ریستکارد (ریست=مرده-نعش+کارد-کارت=بُرش-چاقو) همخانواده با لغت رستاخیز (خیزش مردگان) است همانطور که در اوستایی به شکل *ریستکاش (کاش=بُرش) به کار میرفته است.


اتاق تشریح=اتاق ریستکارد-ریستکارت


دانستنی است:

الف-لغت عربی تشریح همتای لغت لاتین dissection (بخش بخش کردن-کالبدشکافی) از لغت ایرانی شره širrih به معنای پاره-تکه-بریده به دست آمده است همانطور که در استانهای غربی ترکیب شره شره به معنای پاره پوره یا شرحه شرحه است.

ب-لغت عربی تشریح به معنای تفسیر-توضیح از لغت تخارستانی شرپ←شر-شرح به همین معنا به دست آمده است.

 

*پیرس: The Avestan Vowels By Michiel Arnoud Cor de Vaa

نوع مطلب :
برچسب ها : همتای واژه تشریح، معنی لغت ریستکارد، همتای اتاق تشریح،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
یکشنبه 18 مهر 1395

واژه آریایی تمرین (تم=کار+رین=تکرار) همتای لغت فنلاندی toimisto به معنای practice (=تمرین) ساخته شده از تم به معنای کار کردار ورز کنش که در زبان فنلاندی به شکل toimi به معنای کنش action به کار میرود و پسوند *رین به معنای بار-دفعه-نوبت-تکرار که در واژگان *پنجرین (پنجگانه-پنجبار) و*دورین (دوگانه-دوبار) نیز به کار رفته است. بدینسان روشن میشود که لغت عربی تمارین یک واژه جعلی است.

 

*پیرس: فرهنگ واژگان پهلوی-شادروان بهرام فره وشی

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه تمرین،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 17 مهر 1395

 تکیم یا تکویم شکل اصلی لغت عربیزه تقویم است همانطور که در آلبانی به شکل takim* به معنای قرارگذاشتن *date زمان‌دیدار وعده‌-گاه ملاقات عهدبستن مصادفه مقارنه مواجههencounter  meeting appointment rendezvous ثبت شده است. بدینسان روشن میشود که تکویم هیچ رپتی (ربطی) به لغت عربی تقویم به معنای از خمیدگی درآوردن-راست و درست ساختن ندارد.


*پیرس:  English-Albanian by Ilo Stefanllari

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه تقویم، معنی لغت تقویم،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 16 مهر 1395

لغت آریایی کسات شکل اصلی کساد به معنای یخ است همانطور که در آلبانی به شکل kasate* به معنای یخ ice ثبت شده است. کساد را در لغتنامه‌ها از یک ریشه عربی و به معنای خمودگی بازار معنا کرده اند.

 

freeze in the market =کساد در بازار

 

*پیرس:  English-Albanian by Ilo Stefanllari

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه کساد، معنی لغت کساد،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
جمعه 16 مهر 1395

 

پی افکندم از نزم (نظم) کاخی بلند ۞ که از باد و باران نیابد گزند «فردوسی»

 

لغت نزم (نز=شماره-اندازه-متر) که عرب آنرا نظم مینویسد به معنای شمرده حساب شده معیارمند اندازه گیری شده است همانطور که در آلبانی به شکل نیهزم njehsim به معنای حساب calculus به کار میرود. لغت نزم از ریشه njeh به معنای شمردن حساب کردن calculate reckon ساخته شده و همخانواده با واژگان njehsoj به معنای متر معیار مقیاس اندازه نظم سجع قافیه meter gauge  measure و njehsueshëm به معنای reckoning شمارش سنجش و njehsueshme به معنای قابل شمارش countable است.

 

دانستنی است لغت لاتین rhyme به معنای سرود-شعر نیز از ریشه هندواروپایی (a)rēy به معنای شمار-شمارش count ساخته شده و دیگر آنکه از لغت نزم نمیتوان فعل نزمیدن را بدست آورد همانطور که نمیتوان از چشم (چخش=بینایی+پسوند ام=با) ستاک چشمیدن را ساخت. بدینسان روشن میشود که واژگان عربی ناظم منظوم تنظیم نظیم انتظام منظم منظومه مناظمه که هیچکدام در قرآن نیامده‌اند جعلی هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه نظم،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
چهارشنبه 14 مهر 1395

لغت آریایی رپتrapt  که عرب آنرا ربط مینویسد در سنسکریت به شکل ripta रिप्त به معنای رابطه چسبیدگی مناسبت اتفاق همبستگی هواخواهی adhering to ثبت شده و نشان میدهد که واژگان عربی رابط مربوط مرتبط ارتباط رابطه جعلی هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه ربط، ریشه واژه رپت،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
دوشنبه 12 مهر 1395

لغت آریایی نسل (نـна=به-با-بر+سل-سلد след=track-trail سلسله-دنبالدار-رد-ردگیر) که در صربستان به شکل نسله  насле (ارث-سهم فرزند) و در روسیه به شکل نسلدوانیا наследования (میراث) و در جمهوری چک به شکل následnictví (پیایند-وراثت-جانشینی) به کار میرود نشان میدهد که لغت نسل عربی نیست و تناسل (نسل ساختن) یک لغت جعلی است. روشن نیست که چرا این زبان جعلساز (این معنا را با «زبان جعلی» یکسان نگیرید) نخواسته یا نتوانسته از ریشه آماده و سه حرفی نسل واژگان بیشتری را مانند استنسال تنسیل مناسله انسال (=نسول=نسلها) بسازد. 

نوع مطلب :
برچسب ها : ریشه واژه نسل،
لینک های مرتبط :
مجید روهنده
شنبه 10 مهر 1395


( کل صفحات : 82 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مجید روهنده محفوظ است